Betydelig konkursnedgang første halvår

Første halvår i år var tallet på konkurser og tvangsavviklinger 16,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Les hele artikkelen her

0 kommentarer

Etterfakturering av merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en uttalelse 7. februar 2012 omtalt hvordan man kan etterfakturere merverdiavgift i de tilfeller hvor man har hatt avgiftspliktig omsetning før registrering skjer.

Et avgiftssubjekt plikter å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra og med utstedelsen av fakturaen hvor omsetningen overstiger registreringsgrensen. Avgiftssubjektet er fra dette tidspunktet avgiftspliktig. Det er imidlertid bare registrerte avgiftssubjekter som kan oppgi i salgsdokumentasjon og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift, jf. mval.
§ 15-14(1).

Siden det som regel alltid vil gå noe tid fra skattekontoret mottar søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og til slik registrering skjer, vil det være en periode hvor omsetningen er avgiftspliktig uten at avgiftssubjektet kan oppgi avgift i fakturaen. Kjøper kan dermed heller ikke benytte fakturaen til å dokumentere fradragsrett, jf. mval. § 15-10. Etterfakturering av merverdiavgift kan løses på følgende alternative måter:

 1. Leverandør kan utstede faktura uten merverdiavgift og ta forbehold om å etterfakturere mva. etter registrering. Etter registreringen utsteder leverandør en faktura på kun avgiften som inneholder en referanse til første faktura. Kopi av første faktura bør vedlegges.
 2. Leverandør utsteder faktura uten merverdiavgift og tar forbehold om å etterfakturere mva. etter registrering. Etter registrering utsteder leverandør kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert mva.

 

Se uttalelsen fra skattedirektoratet her.

0 kommentarer

Endret reiseregulativ

Staten har endret sitt reiseregulativ med virkning fra 1. januar. Merk at hva som godkjennes skattemessig pt er uendret da de
skattemessige satsene fra og med 2011 ble løsrevet fra statens satser.

Følgende satser i statens reiseregulativ gjelder for 2012:

 • Kilometergodtgjørelse inntil 10 000 km, kr 3,90 pr km.
 • Kilometergodtgjørelse utover 10 000 km, kr  3,25 pr km.
 • Passasjertillegg pr arbeidstaker Kr 1,00 pr km.
 • Kostgodtgjørelse for reiser inntil 5 timer  (legitimert), kr 170,-.
 • Reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer, kr 190,-.
 • Reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer, kr 290,-.
 • Reiser over 12 timer, kr 480,-.
 • Reiser med overnatting, kr 640,-.
 • Nattillegg (ulegitimert), kr 400,-.
 • Nattillegg (legitimert), kr 1550,-.

Se også Aktuelle satser.

 

Kommentarer er skrudd av for Endret reiseregulativ

Aksjegevinster 2012

For 2011 blir 3% av netto aksjegevinster og utbytte for aksjer som omfattes av fritaksmetoden skattepliktig. Fra og med 1. januar 2012 blir aksjegevinster og utbytte innen skattekonsern (datterselskap som eies med mer enn 90% eier- og stemmeandel) fritatt fra beskatning. For utbytte fra øvrige selskaper skal fortsatt 3% av utbytte skattlegges. Utdelinger fra deltagerlignede selskaper skal fra samme dato omfattes av grunnlaget for 3% beskatning.

0 kommentarer

Korreksjonsinntekt

Reglene om korreksjonsinntekt (kan være aktuelt når selskapet har utsatt skatt i sin balanse og samtidig deler ut utbytte) fjernes fra 1. januar 2012.

0 kommentarer

Fradragsrett fjernet

Fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper er fjernet fra 6. oktober 2011. Tap på kundefordringer og tap som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditor omfattes ikke av regelendringen.

0 kommentarer

Alt på ett sted

Bedin.no og bedriftshjelp.no er nå samkjørt med altinn.no slik at all relevant informasjon for næringslivet nå er samlet i altinn.no. På altinn.no finner brukerne nå alt om regler og støtteordninger på ett sted, med lenker videre til skjemaer og til fordypning hos den enkelte etat med ansvar for ordningene.

0 kommentarer