Seier for Hercules i Høyesterett

Det var ikke grunnlag for å beskatte suksesshonorar («carried interest») som lønn til ledende ansatte i Private Equity-bransjen, selv om beløpet var utdelt som utbytte til deres holdingselskaper.

les mer her

0 kommentarer

Unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om unntak fra de foreslåtte reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær.

les mer her

0 kommentarer

MVA-kompensasjon og kulturhus mv.

Skatteetaten har lagt ut en artikkel om momskompensasjon og kulturhus. Artikkelen tar for seg begrensningene i retten til kompensasjon.

les mer her

0 kommentarer

Budsjettforliket – endringer i skatter og avgifter

Budsjettavtalen mellom Regjeringen KrF og Venstre gir blant annet lavere kilometergodtgjørelse, økt el-avgift, ny avgift på flyreiser og en provenynøytral omlegging av engangsavgiften for bil.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Private internatskoler og mva

Private internatskoler har ikke rett på momskompensasjon for utgifter som gjelder internatdelen av virksomheten.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Tilleggsskatt ved tidfestingsfeil

Høyesterett har presisert hva som regnes som tidfestingsfeil som gir grunnlag for at tilleggsskatt bare skal beregnes av nåverdien av en skattefordel

ler mer  her

0 kommentarer

Gevinst ved realisasjon av fast eiendom eid av skattefritt selskap

Fordi det ikke var foretatt skattemessige avskrivninger var det ikke skatteplikt på gevinst ved realisasjon av næringsbygget.

les mer  her

0 kommentarer

Statsbudsjettet: lån i eget AS utbyttebeskattes fra i dag

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 25 prosent samtidig som det innføres økt bruttoskatt og utbytteskatt fra 2016

les mer  her

0 kommentarer

Forslag til ny skattereform

Regjeringen foreslår en skattesats på 22 prosent for både selskaper og personer, økt bruttoskatt og en utbytteskatt på ca. 32 prosent i forslaget til ny skattereform.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer

Et godt budsjettforslag

Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag for 2016 som er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Forslaget til skattereform er et godt utgangspunkt for å møte næringslivets utfordringer.

via Nyheter (RSS)

0 kommentarer