Sjekkliste

Sjekkliste i forbindelse med forberedelser og utarbeidelse av årsregnskapet:

Sjekklisten er et praktisk verktøy og aktivt bruk av denne vil redusere arbeidsbelastningen til regnskapsfører og revisorer betraktelig.

Lønn

 • For selskaper med plikt til å tegne OTP-avtale (bl.a. virksomheter med minimum 2 ansatte i 75% stilling) – husk å ajourføre ansattopplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet.
 • Privat andel av personforsikring skal innberettes. Oversend utsendt oppgave fra tilbyder til regnskapsfører
 • Gi beskjed til regnskapsfører om dekning av EKOM-tjenester (telefon og internett osv.), fri avis, fri bil, lån fra arbeidsgiver, bilgodtgjørelser, diett, forsikringer
 • Pensjon – Oversend årsoppgaven fra pensjonstilbyderen til regnskapsfører
 • Frist for på sende inn A melding for desember er 5. januar
 • Fristen for å sende ut sammenstillingsoppgaven til inntektsmottaker er 1. februar året etter inntektsåret. Sammenstillingsoppgaven skal inneholde summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepenger og forskuddstrekk.


Varer

 • Varetelling må finne sted ved årsskifte – husk nummerert, datert og attestert verdivurdering av varelager, inklusive kurant/ukurant. Ved vesentlig lagerverdi skal revisor delta på varetelling. Avtal telling med revisor.
 • For selskaper med varehandel – husk liste over tilgodelapper og gavekort.


Periodisering inntekter

 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid pr. 31.12.xx må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid (evt m/materialer) som er levert i xx, og som ikke faktureres før i xx+1. Listen leveres regnskapsfører.
 • Ved prosjektregnskaper; foreta en vurdering av fullføringsgrad og resultatmargin m.v.


Kundefordringer

 • Be regnskapsfører om aldersfordelt saldoliste over dine kunder. Påfør kommentar knyttet til eldre fordringsposter; kan noe tapsføres direkte eller er det usikkerhet rundt oppgjør?
 • Det skal i utgangspunktet ikke forekomme negative beløp. Dette kan skyldes dobbelbetalinger og utstedt kreditnota uten at penger er refundert.


Uttak

 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten – send en liste over uttakene til regnskapsfører og en beskrivelse på hvordan disse er behandlet.


Bank og finans

 • Husk å fremskaffe alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter – oversikt over bankinnskudd/gjeld og forsikringer er særlig viktig.
 • Verdipapirer – dokumenteres med sluttsedler, tegningsblanketter og VPS oppgaver. Ved årsskiftet kan også hentes ut oversikt fra VPS konto over aksjer, shortposisjoner mv.


Driftsmidler og leieavtaler

 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen.
 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.


Nærstående

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er)/styre og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet.
 • Ved lån til aksjonær gjør opp mellomregningskonti der det ikke foreligger avtale – lån over 3/5 G (folketrygdens grunnbeløp) skal avtalefestes med låneavtale. Det stilles krav til sikkerhet, avdragsplan og markedsrente.


Aksjonærregister

 • Aksjonærregisteroppgaven åpner for innsendelse 9.desember 20xx. Samtlige aksjeselskaper plikter å levere oppgaven og fristen er 31. januar 20xx+1.


Innsender behøver følgende input:

 • Opplysninger om ordinært/ekstraordinært utbytte i året
 • Opplysninger om salg/kjøp av aksjer (sluttsedler)
 • Lån til aksjonærer
 • Kapitalendringer
 • Fusjon/fisjon
 • Splitt/spleis og inndeling i aksjeklasser