– Samtidig som en revisor skal holde en armlengdes avstand, skal de sitte tett nok på virksomheten til å få en god forståelse av bedriften. God flyt mellom ekstern revisor, bedriftens regnskapsfører og bedriftens ledelse er helt essensielt for å se kritiske faktorer, ane potensiell risiko og finne de beste løsningene.

Det sier bedriftsleder og finansrådgiver i Valere AS, Sverre J. Refsum. Han har benyttet seg av revisortjenester i «alle» år og er mangeårig kunde av Partner Revisjon. Vi har invitert Sverre til å dele sine erfaringer og reflektere rundt viktigheten av samarbeidet med en revisor.

Orden fra dag én

– Når det gjelder selskapsetablering må alt være riktig fra dag én. Av erfaring går både denne og senere faser så utrolig mye lettere når alle papirer er korrekte og det regulative er på plass. Her kommer gode revisorer inn i bildet og kan sørge for en flying start. Og det bør være en revisor som gjør mer enn å se på gamle bilag, mener Refsum.

Kunder har imidlertid ofte veldig forskjellige behov. Det krever mer av revisoren, og betyr at de er nødt til å sette seg inn i og forstå helheten og konteksten virksomheten befinner seg i. Ifølge Refsum må de samtidig klare å se to steg fremover.

– Men revisorer kobles ofte på for sent i prosessen, og kunder forventer at de stiller opp og fikser alt. Lærdommen er å involvere dem tidligere, slik at man kan vite om bedriften er liv laga og man kan sette i gang med de gode løsningene tidlig.

– God revisor også rådgiver

Når Sverre tenker på hva som er viktig i samarbeidet med reivsorer og revisjonskontorer, foretrekker han å dele inn i tre typer kollaborasjon. Den første, selskapsetablering, er beskrevet over, og går ut på å hyre inn faglig kyndige og pålitelige revisorer som sørger for en god oppstart. Den andre typen samarbeid tar for seg selve driftsfasen.

– En revisor som funker godt i denne fasen er en person som er proaktiv, som har lagt en plan for året og har kartlagt hvordan man jobber seg gjennom ulike perioder. I mitt syn er ikke en god revisor bare en revisor, men også en god rådgiver, sier Refsum.

En revisor skal på mange måter være en vaktbikkje som kontrollerer og passer på at det ikke gjøres store feil i virksomhetens regnskap feil. Men som kunde av revisjonstjenester ønsker gjerne Refsum noe mer. Blant annet må det være rom for skjønn, at man ikke blir for rigid eller overtolker regelverket.

– Å være litt pragmatisk er heller ingen ulempe. Samtidig scorer revisorer godt på tilgjengelighet og løpende, god kommunikasjon, fortsetter han.

Transaksjonskompetanse

Transaksjoner tar for seg blant annet kjøp, salg, fusjoner og fisjoner. Et samarbeid med en ekstern revisor i denne tredje typen kollaborasjon krever mange av de samme egenskapene som i driftsfasen, men har samtidig et enda større fokus på den regulatoriske kompetansen.

– Løsninger for transaksjoner kan være veldig komplekse, så her er den regulative komponenten veldig viktig. Det er mange som påstår at de besitter denne kompetansen, men det er langt fra alle som får til de virkelig gode løsningene på dette området, sier Refsum.

Avslutningsvis trekker han frem nettopp det å være løsningsorientert som den viktigste egenskapen han ser etter i et samarbeid med en revisor.

– De beste revisorene kan gi deg flere gode råd på én time enn andre vil gjennom en hel prosess. Det handler om å forstå caset raskt, være tilgjengelig og ha stå-på-viljen som trengs for å lykkes.