1: Overkurs og utbytte.
Etter de nye reglene vil ikke overkursfondet lenger være bundet egenkapital. Overkurs vil etter ikrafttredelse kunne deles ut som utbytte uten å følge reglene om kapitalnedsettelse med kreditorvarsel (forutsatt at selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet). Overgangsregel § 2 bestemmer at de tidligere reglene må følges dersom beslutningen om nedsetting av overkursfondet er tatt før 1. juli 2013.

I forhold til de nye reglene om utbytte bør det merkes at dette innebærer at beslutninger om utdeling av overkurs som utbytte ikke kan skje før ikrafttredelse. For at utbyttebeslutningen skal være gyldig må både generalforsamlingsbeslutning og utbetaling skje etter 1. juli 2013.

2: Begrensning i plikt til å utarbeide åpningsbalanse.
Etter de nye reglene skal aksjonærenes plikt til å utarbeide åpningsbalanse begrenses til tilfeller der aksjeinnskudd gjøres i annet enn penger, selskapet skal bli part i en avtale, eller noen skal gis særskilte rettigheter som nevnt i § 2-4. Overgangsregel § 1 bestemmer at dersom stiftelsesdokumentet undertegnes før 1. juli 2013 gjelder de tidligere reglene.

3: Kredit/sikkerhetsstillelse etter § 8-7 og § 3-8 avtaler.
Etter de nye reglene er adgangen til å inngå avtaler med aksjeeiere uten godkjenning av generalforsamlingen blitt utvidet. De nye reglene omfatter avtaler om kredit eller sikkerhetsstillelse til fordel for juridisk person som har bestemmende innflytelse jf § 1-3, samt datterselskap av slik juridisk person, og avtaler om at selskapet skal yte finansiell bistand i forbindelse med erverv av selskapets aksjer. Overgangsregel § 3 bestemmer at de tidligere reglene gjelder for avtaler som er inngått før 1. juli 2013.

Det skal etter de nye reglene gis adgang til å gi kreditt eller sikkerhetsstillelse beregnet av selskapets frie egenkapital basert på en mellombalanse (mellombalansen kan også brukes som grunnlag for utbytte). Det er også gitt et utvidet unntak i nytt tredje ledd for enkelte konsernliknende forhold dersom visse vilkår er oppfylt. Overgangsregel § 6 bestemmer at de tidligere reglene gjelder for kredit eller sikkerhetsstillelse stilt før 1. juli 2013.