Aksjeselskap (AS) er den mest vanlige selskapsformen i Norge. Et aksjeselskap eies av en eller flere aksjonærer. Aksjonærene velger et styre som skal følge opp den daglige ledelsens drift, og hvordan ledelsen gjennom driften forvalter de verdiene aksjonærene har skutt inn i selskapet. Styret/ledelsen rapporterer tilbake til aksjonærene gjennom årsrapport og årsregnskap som fremlegges – og skal godkjennes av aksjonærene – på selskapets årsmøte (generalforsamlingen).

4 enkle steg for å registrere revisor for selskapet ditt

Aksjonærene deltar i mange tilfeller ikke aktivt i driften. Ofte har de derfor ikke samme kjennskap som styret/ledelsen til den informasjonen som gis, og som de skal basere sin beslutning på under årsmøtet. (Ulikhetene i kjennskapen til beslutningsgrunnlaget, benevnes asymmetrisk informasjon).

Revisjonsberetningen – Betryggende sikkerhet for et årsregnskap uten vesentlige feil

For å gi aksjonærene betryggende sikkerhet for at det som rapporteres er korrekt, engasjerer ledelsen en revisor som objektiv tredjepart. Revisor foretar kontrollhandlinger og gjennomgår regnskapet sammen med årsberetningen, før det avgis en uttalelse til årsmøtet. I denne uttalelsen sier revisor noe om sine oppgaver og plikter, samt risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Derfor er revisor viktig for deg som aksjonær.

Se figuren, øverst i saken, som illustrerer forholdene mellom de ulike aktørene.