Høyesterett kom til at det ikke skal gis straff der skattyter benytter seg av ordningen med frivillig retting etter det såkalte «skatteamnestiet» i ligningsloven § 10-3 nr. 2 bokstav c

via DnR: Faglig informasjon http://www.revisorforeningen.no/?did=9595836