Departementet har kommet til at det generelle kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon bør reduseres til 5 år. Departementet vil legge fram et lovforslag i løpet av høsten. Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, som vil øke mulighetene for digital behandling av regnskapsdokumentasjon, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Blir forslaget vedtatt kan bedriftene fra 01.01.2014 kvitte seg med alt regnskapsmateriale fra 2008 og tidligere.

Det vil være nødvendig med konsekvensjusteringer i en del tilstøtende regelverk som bygger på at minstekravet til oppbevaringstid er 10 år, og områdene der det erfaringsmessig er størst behov for eldre dokumentasjon vil bli gjennomgått for å vurdere om det er behov for avbøtende tiltak.