Sjekklisten er et praktisk verktøy og aktivt bruk av denne vil redusere arbeidsbelastningen til regnskapsfører og revisorer betraktelig.

Lønn

 • For selskaper med plikt til å tegne OTP-avtale (bl.a. virksomheter med minimum 2 ansatte i 75% stilling) – husk å ajourføre ansatteopplysninger og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikringsselskapet.
 • Elektroniske kommunikasjonsmidler (fast tlf./mob. tlf./bredbånd/mobilt bredbånd) – gi beskjed til regnskapsfører dersom skjønnsmessig fordel privat bruk avviker fra standardsatsene.

Varer

 • Varetelling må finne sted ved årsskifte – husk nummerert, datert og attestert verdivurdering av varelager, inklusive kurant/ukurant. Ved vesentlig lagerverdi skal revisor delta på varetelling. Avtal telling med revisor.
 • For selskaper med varehandel – husk liste over tilgodelapper og gavekort.

Periodisering inntekter

 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid pr. 31.12.xx må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid (evt m/materialer) som er levert i 20xx, og som ikke faktureres før påfølgende år. Listen leveres regnskapsfører.
 • Ved prosjektregnskaper; foreta en vurdering av fullføringsgrad og resultatmarging m.v.

Kundefordringer

 • Be regnskapsfører om aldersfordelt saldoliste over dine kunder. Påfør kommentar knyttet til eldre fordringsposter; kan noe tapsføres direkte eller er det usikkerhet rundt oppgjør?
 • Det skal i utgangspunktet ikke forekomme negative beløp. Dette kan skyldes dobbelbetalinger og utstedt kreditnota uten at penger er refundert.

Uttak

 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten – send en liste over uttakene til regnskapsfører og en beskrivelse på hvordan disse er behandlet.

Bank og finans

 • Husk å fremskaffe alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter – oversikt over bankinnskudd/gjeld og forsikringer er særlig viktig.
 • Verdipapirer – dokumenteres med sluttsedler, tegningsblanketter og VPS oppgaver. Ved årsskiftet kan også hentes ut oversikt fra VPS konto over aksjer, shortposisjoner mv.

Driftsmidler og leieavtaler

 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen.
 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.

Nærstående

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er)/styre og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet.

Aksjonærregister

 • Aksjonærregisteroppgaven åpner for innsendelse ca 10.desember 20xx. Samtlige aksjeselskaper plikter å levere oppgaven og fristen er 1.februar 20xx påfølgende år.
 • Innsender behøver følgende input:
 1. Opplysninger om ordinært-, tilleggs- og ekstraordinært utbytte i året
 2. Opplysninger om salg/kjøp av aksjer (sluttsedler)
 3. Kapitalendringer
 4. Fusjon/fisjon
 5. Splitt/spleis og inndeling i aksjeklasser
 6. Uttak/lån til aksjonær ytet i året da dette skal beskattes som for utbytte