Statsbudsjettet 2014

Det er foreslått nye regler for gevinstbeskatning av bolig. Eiere med egen brukstid rett forut for salget vil ikke lenger kunne selge skattefritt om boligen har stått tom, eller har vært leid ut lengre enn ett år på et tidligere tidspunkt i eierperioden. Fradrag for rentekostnader i interessefellesskap begrenses, men er noe lempet i forhold til høringsforslaget. Det generelle oppbevaringskravet for primærdokumentasjon i bokføringsloven reduseres fra 10 til 5 år.
Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014. Enkeltpunktene er nærmere omhandlet i Prop . 1 LS (2013-2014).

Personbeskatning
Bolig skal fortsatt kunne selges skattefritt for eiere med botid i hele eierperioden. Men har eieren ikke brukt boligen som egen bolig i hele eierperioden, vil deler av gevinsten kunne bli skattepliktig. Har eieren bodd i boligen i 7 år av en eierperiode på 10 år, er 70 % av gevinsten skattefri. Ved vurderingen ser man bort i fra tilfelle der eierens ikke-bruk er mindre enn 15 % og mindre enn ett år.

Skatteklasse 2 fjernes også for ektefeller.

Reglene for skattlegging av arbeidsgiverfinansiert elektroniske tjenester forenkles ved at det for en eller flere tjenester innberettes et fast beløp på kr 4 400.

Formue
Ligningsverdiene av sekundærboliger og næringseiendom foreslås økt fra 50 % til 60 % av beregnet markedsverdi fra 2014, og ligningsverdiene av fritidsboliger økes med 10 %. Formuesbeskatningen av primærbolig endres ikke. Regjeringen foreslår samtidig å øke bunnfradraget fra 870 000 til 1 mill. kr.

Arveavgift
Regjeringen foreslår å øke fribeløpet fra 470 000 til 1 mill. kr. Av overskytende beløp skal det betales 10 % av arv og gaver til barn og foreldre og 15 % til andre.

Det foreslås å redusere rabatten for ikke-børsnoterte aksjer fra 40 til 30 %.

Næringsbeskatningen
Selskapsskattesatsen reduseres fra 28 til 27 %.

Det innføres begrensinger i adgangen til å føre fradrag for gjeldsrenter i interessefellsskap. I forhold til høringsforslaget er fradragsrammen økt fra 25 % til 30 % av beregningsgrunnlaget, terskelbeløpet økt fra 1 mill. til 3 mill. kr. og framføringsadgangen forlenget fra 5 til 10 år.

For selvstendig næringsdrivende reduseres trygdeavgiften for næringsinntekt med 0,72 prosentenhet.

For personlige deltakere i deltakerlignede selskap reduseres den effektive skattesatsen med én prosentenhet.

Det innføres 10 % startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d.

Skattefunn
Grensen for egenutført og innkjøpt FoU heves fra 11 til 22 mill. kr. Den maksimale timesatsen for egne ansatte foreslås økt fra 530 til 600 kr. per time.

Andre endringer i skatter og avgifter
Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 850 til 4 100 kr.
Det settes et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og pendlerreisene.
Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 0,5 til 1 prosentenhet, slik at normrenten skal samsvare bedre med ordinære renter på boliglån.
Grensene for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner og for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem eller fritidsbolig økes fra 4 000 til 6 000 kr.
Satsene for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på arbeidsreiser holdes nominelt uendret på 4,05 kr per km for reiser inntil 10 000 km og økes fra 3,40 til 3,45 kr per km for reiser utover 10 000 km.