Hovedregel
Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottakeren i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Dette gjelder blant annet betaling for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. For fullstendig oversikt, se ligningsloven § 6-2.

I prinsippet innebærer dette at alle utbetalinger for tjenester utført av næringsdrivende skal innberettes. Men det finnes unntak.

Unntak
Betaling til aksjeselskap og andre selskapsformer Finansdepartementet har uttalt at vederlag til aksjeselskaper og andre selskapsformer ikke omfattes av oppgaveplikten.

Fast forretningssted
Det skal ikke foretas innberetning når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. Som fast forretningssted regnes et sted hvor virksomheten gjøres kjent for allmennheten. Det er et sted hvor for eksempel representanter for firmaet kan treffes,
klienter kan møte opp og lignende. Dette er som oftest et eget bygg/lokale/kontor med lønnet personale, men det kan også være kontorfellesskap med andre.

Hjemmekontor er vanligvis ikke et fast forretningssted uten at kravene til bemanning og åpningstid er oppfylt. Hjemmeadresse med kun telefonsvarer eller familiemedlemmer til å ta telefonen, kvalifiserer ikke som fast forretningssted.
Er oppdragsgiver i tvil om virksomheten drives fra fast forretningssted, bør innberetning alltid foretas.

Oppdragsgiver er privatperson
Privatpersoner og andre som ikke har krav på fradrag for ytelser, plikter heller ikke å innberette.

NB!
Godtgjørelse utbetalt av skattefrie selskaper, foreninger, institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter er ikke en del av unntaket. Det samme gjelder boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap og lignende). Styrehonorar og godtgjørelse som medlem av representantskap, utvalg, råd og lignende til næringsdrivende skal innberettes under kode 111-A eller kode 114-A.

Hvordan innberette?
Innberetningen gjøres i kode 401 i lønns- og trekkoppgaven i det året mottakeren har rett til beløpet eller ytelsen. Hele utbetalingen til den næringsdrivende innberettes på denne koden. Dette gjelder selv om det for eksempel på fakturaen er beregnet kilometergodtgjørelse etter statens regulativ. Alle beløp skal innberettes, eksklusiv merverdiavgift.
Husk å bruke fødselsnummer. Det må også føres opp hvor lenge oppdraget har vart.

Utenlandske oppdragstakere
Det skal også sendes inn oppgaver over oppdrag/arbeid utført av utenlandske oppdragstakere. Dette gjelder uansett om arbeidet er utført via selskaper eller av den næringsdrivende selv. Men har de fast driftssted i Norge, så plikter de ikke å levere oppgave.
For utenlandske næringsdrivende som har oppdrag i Norge, blir fast forretningssted i Norge vurdert etter gjeldende skatteavtaler.

Hva må oppdragsgiver gjøre?
Oppgaveplikten er avhengig av at oppdragsgiver undersøker oppdragstakers forhold, slik at en kan vurdere om ytelsene skal innberettes. Vi minner om at innberetning skal foretas ved tvil.